Colofon

Dit is de internetpresentatie van Grünbeck Belgium BV/SRL

Adres:

Grünbeck Belgium BV/SRL.
Hoogmolenstraat 13 bus 4 8790 Waregem
BELGIE/BELGIQUE

Tel. +32 56 940449
info@gruenbeck.be 
www.gruenbeck.be 

 

Gevolmachtigde van de GmbH:

General manager
Werner Biesenberger

 

BTW en Rechtspersonenregister
TVA et Registre des personnes morales
BTW TVA: BE 0840.451.451
RPR RPM Gent

​​​​​​​

Informatie inzake aansprakelijkheid:
De gratis informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om u te informeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Hieruit kunnen geen aanspraken op informatie, aanbevelingen of advies worden afgeleid. Aansprakelijkheid voor schade is principieel uitgesloten voor zover die niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

Wij behouden ons het recht voor de webpagina's te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te wissen.

De pagina's van derden waarnaar de koppelingen op onze pagina's verwijzen, bevatten op het moment van plaatsing geen inhoud die voor ons herkenbaar in strijd met de wet was. Op de inhoud van de pagina's van derden hebben wij echter geen invloed en wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van de daar beschikbaar gestelde inhoud. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen, dat andere internetpagina's die aan onze webpresentie zijn gekoppeld uitsluitend juridisch correcte inhoud bevatten, noch dat de gekoppelde internetpagina niet achteraf op een juridisch incorrecte wijze is gewijzigd.

De handelsmerken die op de pagina's worden gebruikt, zijn op onze webpagina's niet altijd als zodanig aangegeven. Wij wijzen u er echter op, dat ze wel degelijk wettelijk zijn beschermd.

De door ons gemaakte teksten, programma's en diagrammen zijn evenals de audio- en videobestanden onderworpen aan het gebruiks- en toepassingsrecht, en mogen uitsluitend met onze toestemming worden verveelvoudigd of gedistribueerd.

Als afzonderlijke clausules in deze aansprakelijkheidbeperking niet of niet meer overeenkomen met de geldende wettelijke voorschriften, dan behouden de overige clausules onverlet hun geldigheid.

Meer informatie over gegevensbescherming​​​​​​​

 

Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij doen altijd ons best om geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst in goed overleg op te lossen. Wij zijn echter niet verplicht om aan een procedure tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, op basis van de Duitse Wet inzake Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten (VSBG), deel te nemen en kunnen de koper daarom ook geen deelname aan een dergelijke procedure bieden. Bij mogelijke vragen of problemen kunt u direct contact opnemen via info@gruenbeck.com.

 

Advies en ontwerp:

ZUP! Beratung · Marketing · Kommunikation GmbH
Franz-Kobinger-Straße 11a
86157 Augsburg, Duitsland
www.zup-gmbh.de