Gegevensbescherming

Wij van Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH verheugen ons over uw bezoek op onze internetsite en over uw interesse aan onze onderneming. Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en willen dat u zich bij uw bezoek op onze internetsite veilig en op uw gemak voelt. Het is dan ook onze bijzondere wens, alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt te beschermen en veilig te bewaren. In dit document verneemt u meer over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. In wat volgt beschrijven we, welke gegevens tijdens uw bezoek op onze website worden verwerkt.

 

Inhoudsopgave

 

I. Informatie inzake gegevensbescherming voor bezoekers van de website, klanten, leveranciers, belanghebbende partijen en andere betrokkenen

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

2. Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming

3. Algemene informatie over de gegevensverwerking en gegevensbronnen

4. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen 

5. Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

6. Informatie over gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

7. Doorsturen naar derde landen

8. Opslagduur

9. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logfiles bij het openen via de browser

10. Gebruik van cookies

11. YouTube-componenten met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

12. Google Web Fonts

13. Statistische analyses

14. Links naar sociale netwerken

15. Grünbeck Cloud en apps

16. Uitlezen van de apparatuurgegevens

17. Upload van de logbestanden van de Grünbeck-installaties naar de cloud voor foutenanalyse

18. Registraties

19. Contactformulier en e-mailcontact

20. Videobewaking op onze fabrieksterreinen

21. Gegevensbeveiliging

22. Rechten van de betrokkenen

23. Verplichting van beschikbaarstelling van persoonsgegevens

 

II.    Informatie inzake gegevensbescherming voor de verwerking van gegevens van sollicitanten


 

I. Informatie inzake gegevensbescherming voor bezoekers van de website, klanten, leveranciers, belanghebbende partijen en andere betrokkenen

 

1.    Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in andere nationale wetten op de gegevensbescherming van de lidstaten evenals de overige voorschriften inzake gegevensbescherming is de:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Str. 1

89420 Hoechstaedt; Germany

Duitsland

Tel.: +49 (0) 9074 41-0

E-mail: info@gruenbeck.com

Website: www.gruenbeck.com

 

2.    Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming

MMC

Thomas Hoch

Adalbert-Stifter Straße 52

89415 Lauingen

Tel.: 0152-53144668

E-mail: Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de

 

3.    Algemene informatie over de gegevensverwerking en gegevensbronnen

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals bijvoorbeeld IP-adres, zijn juiste naam, zijn adres, zijn telefoonnummer en zijn geboortedatum.
Informatie die niet direct met zijn werkelijke identiteit in verbinding wordt gebracht - zoals bijv. favoriete internetsites of aantal gebruikers van een site - zijn geen poersoonsgegevens.

Daarnaast verwerken wij ook gegevens van sollicitanten. Meer informatie over terugname en verwijdering is te vinden onder II. Informatie inzake gegevensbescherming voor de verwerking van gegevens van sollicitanten.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website en van onze inhouden en diensten nodig is.

Gegevensbronnen

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relaties ontvangen van onze klanten, leveranciers of belanghebbende partijen. Daarnaast verwerken wij - voor zover dit noodzakelijk is voor onze zakelijke relaties - persoonsgegevens die wij verkrijgen uit publiek toegankelijke bronnen zoals debiteurenlijsten, handels- en verenigingsregisters, de pers of het internet, of die ons worden toegezonden door andere gelieerde ondernemingen.

 

4.    Doel van de verwerking en rechtsgrondslag
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en rechtmatige doeleinden en wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Een dergelijk doel kan zijn om een door u geplaatste bestelling uit te voeren, om uw bezoek aan een van onze websites te verbeteren, om onze producten en diensten in het algemeen te verbeteren, enz.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van de Federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgrondslagen:

(1) Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6 alinea 1 b) AVG)

De verwerking van persoonlijke contractgegevens wordt uitgevoerd voor de uitvoering van bestellingen en contracten in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten en leveranciers of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek worden uitgevoerd. Dit omvat met name specifieke vragen die wij ontvangen tijdens evenementen zoals handelsbeurzen.

De doeleinden van de gegevensverwerking hangen in de eerste plaats af van het specifieke product en de specifieke dienst en kunnen onder meer betrekking hebben op behoeftenanalyses, raadplegingen, aankoop- en werkcontracten, onderzoekscontracten en wettelijke vereisten. Nadere bijzonderheden over de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de desbetreffende contractuele documenten.

Onafhankelijk van gevestigde contractuele relaties alsook interesse in onze diensten, gaat u ook een gebruikersrelatie met ons aan door ons online aanbod te bezoeken alsook door u te registreren op onze website. De verwerking van gebruiksgegevens door het bezoeken van onze online aanbiedingen evenals de verwerking van gegevens verzameld in het kader van een registratie zijn eveneens gelegitimeerd door art. 6 alinea 1 (b) AVG.

(2) In het kader van de belangenafweging (art. 6 alinea 1 f) AVG

Waar nodig verwerken wij ook persoonsgegevens die verder gaan dan de eigenlijke uitvoering van het contract, ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Gezien het grote aantal theoretisch denkbare verwerkingscontexten, moeten de volgende punten slechts worden opgevat als een uittreksel van in de praktijk relevante situaties. In het kader van specifieke informatieclaims kunnen wij meer gedetailleerde informatie over uw gegevens verstrekken. Voorbeelden (niet uitputtend) zijn de volgende:

 • Fotograferen en filmen bij evenementen
 • Videobewaking ter bescherming van de rechten van huisgenoten
 • Maatregelen voor de beveiliging van gebouwen en faciliteiten (bv. toegangscontroles)
 • Verzending van nieuwsbrieven naar zakenpartners

(3) Op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 (a) AVG)

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bv. productregistratie), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op deze toestemming. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven vóór de toepassing van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@gruenbeck.com, te bellen naar +49 (0)9074 41-0 of te schrijven naar het postadres van Grünbeck. De intrekking van de toestemming heeft alleen gevolgen voor de toekomst en heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de tot de intrekking verwerkte gegevens.

Toestemming voor contactopname voor promotionele doeleinden
Door ermee in te stemmen dat er voor promotionele doeleinden contact met u wordt opgenomen, stemt u ermee in dat u gepersonaliseerde informatie over nieuws, producten, toepassingen, evenementen en promoties ontvangt en dat er contact met u wordt opgenomen voor dergelijke doeleinden per e-mail, SMS, telefoon, pushberichten of per post. U kunt uw instemming altijd herroepen.

(4) Op basis van wettelijke voorschriften (art. 6 alinea 1 c) AVG)

Bovendien zijn wij als onderneming onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen, d.w.z. statutaire vereisten zoals belastingwetten en andere regelgevende vereisten. De doeleinden van de verwerking zijn onder meer de nakoming van controle- en rapportageverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving, alsook de beoordeling en het beheer van risico's in de onderneming.

Wij zijn wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten. De legitimiteit van dergelijke verwerkingen is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (c) AVG in samenhang met de respectieve wettelijke norm die ons verplicht.

 

5.    Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens
Binnen de onderneming hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.
In de loop van onze zakelijke processen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens ter verwerking doorgeven aan bij Grünbeck contractueel aangesloten partners (een overzicht van deze partners vindt u hier).
Voor zover u ons geen vakman in uw nabijheid meedeelt, behouden we ons het recht voor uw gegevens voor offerteaanbiedingen door te geven aan vaklieden in uw nabijheid. U laat in dit geval toe, dat Grünbeck een contractueel aangesloten partner van Grünbeck of een vakman in de nabijheid gerechtigd is, met het oog op de offerteaanbieding, contact via e-mail, telefoon, fax en sms op te nemen met de in de aanvraag genoemde persoon.
Voor zover u hebt toegestemd, mag Grünbeck of een contractueel aangesloten partner van Grünbeck u voor reclamedoelen (productinformatie/nieuwsbrief/acties) per e-mail, telefoon, fax en sms contacteren. Deze toestemming kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst ten overstaan van Grünbeck en/of de contractueel aangesloten partner van Grünbeck herroepen.

Door ons ingeschakelde dienstverleners en plaatsvervangers kunnen voor deze doeleinden ook gegevens ontvangen, mits zij met name de vertrouwelijkheid en integriteit in acht nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn in de categorieën IT-diensten, drukkerijdiensten, marketing. Deze dienstverleners zijn zogeheten AV-dienstverleners (orderverwerkers), die in het bijzonder contractueel verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften.

Wat betreft de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, dient allereerst te worden opgemerkt dat wij noodzakelijke persoonsgegevens alleen overdragen met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven indien dit wettelijk verplicht is, u daarvoor toestemming hebt gegeven of wij gemachtigd zijn om informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen de ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 • overheidsorganen en -instellingen (bijv. belastingautoriteiten, autoriteiten belast met de strafrechtelijke vervolging, familierechtbanken, kadasterkantoren) indien er een wettelijke of officiële verplichting bestaat,
 • Kredietinstellingen en instellingen voor financiële dienstverlening of vergelijkbare instellingen waaraan wij persoonsgegevens doorgeven in het kader van de uitvoering van de zakelijke relatie (bijv. banken, kredietregistratiebureaus),
 • Schuldeisers of curatoren die een onderzoek instellen in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging,
 • accountants,
 • dienstverleners die wij gebruiken in het kader van orderverwerkingsrelaties
 • Vertegenwoordigers van het bedrijf

 

6. Informatie over gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Reden en beschrijving van de gegevensverwerking door gezamenlijk verantwoordelijken
Ten behoeve van marktbewerking en klantenondersteuning werkt Grünbeck samen met haar Grünbeck handelsvertegenwoordigers (een overzicht van deze partners vindt u hier). Als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken in de zin van art. 26 juncto art. 4 nr. 7 AVG verwerken wij uw persoonsgegevens in een gemeenschappelijk beheerd CRM-systeem. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor het bovengenoemde doel is de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij het gebruik van een CRM-systeem en bij het gemeenschappelijke klantenbeheer (art. 6 alinea 1 onder f AVG).
Als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking is Grünbeck contractueel met de individuele handelsvertegenwoordigers de samenwerking bij het gebruik van het CRM-systeem overeengekomen.

In hoofdzaak zijn de volgende regelingen getroffen:

 • Grünbeck en de desbetreffende handelsvertegenwoordiging hebben toegang tot hetzelfde adres en contactpersonenbestand wanneer ze gezamenlijk het CRM-systeem gebruiken.
 • Grünbeck is verantwoordelijk voor de volgende taken en voor het nemen van de volgende maatregelen bij het gebruik van het CRM-systeem: CRM-systeembeheer, kennisgevingen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 33 AVG, kennisgeving aan betrokkenen overeenkomstig artikel 34 AVG, nakoming van informatieverplichtingen jegens betrokkenen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG, betrokkenheid van verwerkers, verwerking van en reageren op verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 e.v. AVG, de uitoefening van de rechten van de betrokkene overeenkomstig artikel 15 e.v. AVG, verwijdering van persoonsgegevens in het CRM-systeem.
 • Bij de exploitatie van het CRM-systeem hebben alle partijen het recht persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te wijzigen en te gebruiken in overeenstemming met de contractuele overeenkomsten tussen de partijen en de verwerking van gegevens te beperken.

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

U kunt uw rechten zoals uiteengezet in artikel 22 zowel tegenover Grünbeck als tegenover het commerciële bureau doen gelden, ongeacht de overeenkomst tussen Grünbeck en het individuele commerciële bureau.

De partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van de door de betrokkenen naar voren gebrachte rechtsmiddelen. Grünbeck en de commerciële agentschappen zullen elkaar alle informatie verstrekken die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie. De wettelijke bepalingen over de aansprakelijkheid van de medeverantwoordelijken volgens art. 82 alinea 2 AVG blijven onaangetast door de contractuele overeenkomsten tussen Grünbeck en het respectieve commerciële agentschap.

 

7.    Doorsturen naar derde landen

Gegevens worden doorgegeven aan organen in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), voor zover

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw orders (bijv. leveringsopdrachten),
 • het bij wet verplicht is (bijv. rapportageverplichtingen in het kader van de belastingwetgeving) of
 • u ons uw instemming hebt gegeven.

 

8.    Opslagduur

Wij verwerken en slaan uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen en de uitoefening van onze rechten.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze met regelmatige intervallen gewist, tenzij hun - tijdelijke - verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Het nakomen van bewaarplichten uit hoofde van het handels- en belastingrecht van het Duitse handelswetboek (HGB), het Duitse belastingwetboek (AO) en de Duitse Wet op het witwassen van geld (GwG). De daar aangegeven termijnen voor opslag en documentatie bedragen gewoonlijk twee tot tien jaar.
 • Bewaring van bewijs in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens §§ 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, terwijl de gewone verjaringstermijn 3 jaar bedraagt.

 

9.    Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logfiles bij het openen via de browser

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Telkens internetsite wordt opgeroepen registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De Internet service-provider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van de toegang
(6) Websites van waaruit de gebruiker op onze internetsite geraakt
(7) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een verwerking van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker heeft niet plaats.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is ons gerechtigd belang conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een overdracht van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De opslag in logfiles heeft plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze technische informatiesystemen. Een evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden heeft in deze samenhang niet plaats.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Wanneer gegevens voor de beschikbaarstelling van de website worden geleverd, zijn ze na de sessie niet meer nodig.

Mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de internetpagina. Om deze reden heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

 

10. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser bij een opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken, voor marketingdoeleinden en analyses, alsmede om de IT-beveiliging te waarborgen. Sommige elementen van onze internetsite verlangen dat de oproepende browser ook na een wisselen van de site kan worden geïdentificeerd.
In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:
(1) Taalinstellingen
(2) Inloginformatie

Categorieën

Wij maken een onderscheid tussen essentiële cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functies van het online-aanbod, en niet-technisch noodzakelijke cookies, zoals marketing- en statistiekcookies, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de technische functie van het online-aanbod. Als u onze website bezoekt, verschijnt er een cookie-banner waar u kunt kiezen welke cookies worden geplaatst.

Het gebruik van het online-aanbod is over het algemeen alleen mogelijk met de essentiële cookies.

Houd er rekening mee dat uw gegevens bij gebruik van de tools kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op standaard contractuele bepalingen en afzonderlijke overeenkomsten met onze partners. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Informatie inzake gegevensbescherming van onze partners waarnaar hieronder wordt verwezen.


Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is ons gerechtigd belang conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van marketing- en statistiek-cookies is de instemming conform art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies heeft tot doel het gebruik van websites voor de gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Het is dus van belang, dat de browser ook na een wisselen van de site kan worden herkend.
Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:
(1) Overname van taalinstellingen
(2) Onthouden van zoektermen

De gebruikersgegevens die door de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtigd belang aan de verwerking van persoonsgegevens conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Duur van de opslag, mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vandaar doorgegeven naar onze site. Vandaar dat u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies hebt. Door het wijzigen van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen waarschijnlijk niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

Het overdragen van flash-cookies kan niet via de instellingen van de browser worden verhinderd, maar door de instelling van de flash-player te wijzigen.

We gebruiken diverse web-tools:

(1) Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google, alsmede op websites van derden. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.
Een gegevensverwerking die hierboven uitgaat, vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. In dit geval, als u aangemeld bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt het instellen van cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

(2) Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken het onderdeel "Google Maps" van het bedrijf Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google", op onze site.
Telkens wanneer de "Google Maps"-component wordt opgeroepen, wordt door Google een cookie geplaatst om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop de "Google Maps"-component is geïntegreerd. Normaliter wordt dit cookie niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt het na een bepaalde tijd, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst "Google Maps" te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van "Google Maps".
Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Google.

(3) Google reCaptcha
Wij gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijv. door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen.

Dit is een webdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google reCaptcha) wordt herladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Google reCaptcha. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, alinea 1, onder f, van de AVG. Het rechtmatige belang bestaat in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is verwezenlijkt. Voor meer informatie over de behandeling van de verzonden gegevens verwijzen wij u naar de Verklaring betreffende de gegevensbescherming van Google reCaptcha: Https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google reCaptcha voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren.

11. YouTube-componenten met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

Op onze website maken wij gebruik maken van onderdelen (video's) van het bedrijf YouTube, een onderneming van Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google” genoemd.

Daarbij maken wij gebruik van de door YouTube geboden optie " - uitgebreide gegevensbeschermingsmodus - ".

Wanneer u een pagina bezoekt die een ingebedde video bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser te informeren.

Volgens de informatie van YouTube worden in de " - uitgebreide gegevensbeschermingsmodus -" alleen gegevens doorgegeven aan de YouTube-server, met name welke van onze internetpagina's u hebt bezocht toen u de video bekeek. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube-ledenaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de privacy van YouTube vindt u op de volgende link van Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

12. Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met de servers van Google plaats.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Verklaring betreffende de gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 

13. Statistische analyses

Wij hebben statistische gegevens nodig over het gebruik van onze onlinediensten om deze gebruiksvriendelijker te maken, het bereik ervan te meten en marktonderzoek te verrichten. 

Wij gebruiken hiervoor verschillende webanalyse-instrumenten.

(1) Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden services ten overstaan van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van de cookies met een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; we trekken er nochtans uw aandacht op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is. Uitgebreide toelichtingen hieromtrent vindt u in de Algemene informatie over Google Analytics.

We wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” werd uitgebreid, teneinde een geanonimiseerde registratie van de IP-adressen te garanderen. 

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met het gebruik van Google Analytics is de toestemming conform art. 6 alinea 1 (a) AVG.

(2) PINGDOM
Onze website maakt gebruik van Pingdom, een dienst van Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 72213 Västeras, Zweden. Pingdom maakt onder meer gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In de loop van het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruiker, naar een server van het bedrijf Pingdom AB worden verzonden en daar worden opgeslagen. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser uit te schakelen of een programma zoals "NoScript" te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Pingdom vindt u onder de volgende link: https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy.

(3) Converify.de in samenwerking met adnet.de als technische dienstverlener
Op deze site zijn functies van converify.de en adnet.de geïntegreerd, die ons in staat stellen uw winkelervaring permanent te verbeteren en deze voor u klantvriendelijk en individueel te maken. Om u deze service te kunnen bieden en u op het juiste moment een passend aanbod te kunnen doen, maken converify.de en adnet.de gebruik van cookies. Deze cookies zijn zowel sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit, als cookies die pas na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd, wat kan variëren naargelang de cookie.
Voorbeelden van informatie die wij verzamelen en analyseren zijn het Internet Protocol (IP)-adres dat uw computer met het internet verbindt, logins, e-mailadressen, informatie over uw computer en verbinding met het internet, zoals browsertype, -versie, -nummer en -extensies, tijdzone-instellingen, besturingssysteem en -platform, inclusief datum en tijd, cookie- of Flash-cookie-nummer, de producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht. Tijdens uw bezoeken gebruiken we soms JavaScript om informatie te verzamelen en te evalueren, informatie over interactie tussen pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de pagina. Wij kunnen ook technische informatie verzamelen die ons helpt uw eindapparaat te identificeren om misbruik te voorkomen of om storingen te diagnosticeren.

 

14.  Links naar sociale netwerken

Wij gebruiken verwijzingen (links) op onze websites naar de profielen van ons bedrijf op de desbetreffende netwerken. De links worden aangemaakt om te communiceren met onze klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om hen te informeren over onze dienstverleningen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een link volgt, neemt u a.u.b. de volgende informatie in aanmerking. Wij willen erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de verwerking van uw gegevens door de desbetreffende netwerken. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door de desbetreffende sociale netwerken en over uw rechten en instelmogelijkheden vindt u in de betreffende kennisgevingen inzake gegevensbescherming.

Verwijzing naar netwerken en diensten

Op onze website vindt u links naar de volgende sociale netwerken en diensten:

(1) Facebook

Wij maken op onze account een link naar het op vrijetijd georiënteerde sociale netwerk Facebook van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De links zijn herkenbaar aan een van de logo's van Facebook. Door onze website te bezoeken, kunt u informatie doorgegeven aan Facebook. Als u een Facebook-account hebt, kan Facebook deze gegevens koppelen aan uw persoonlijke account. Wilt u dit niet? Meld u zich dan bij Facebook af.
De richtlijnen inzake gegevensbescherming, welke informatie Facebook verzamelt en hoe ze die gebruiken, kunt u vinden op https://www.facebook.com/policy.php.

(2) XING

Wij koppelen het professionele netwerk XING van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, aan ons account. De links zijn herkenbaar aan het logo van XING. De links zijn herkenbaar gemarkeerd op het logo van XING. De richtlijnen inzake gegevensbescherming van XING kunt hier oproepen https://privacy.xing.com/.

(3) Youtube

Wij bieden op onze website links aan naar de account van de bedrijvengroep van de aanbieder YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De links zijn herkenbaar gemarkeerd op het logo van YouTube. De Verklaring betreffende de gegevensbescherming van YouTube kunt u hier oproepen https://policies.google.com/privacy.

(4) Instagram

Wij voorzien onze website met links naar het op vrijetijd georiënteerde sociale netwerk Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-toets te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram. U kunt deze overdracht voorkomen door u af te melden van uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt.

Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. De website-beheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring betreffende de gegevensbescherming van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

(5) LinkedIn

Wij koppelen functies van het LinkedIn-netwerk op onze website. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

De links zijn herkenbaar aan een van de logo's van LinkedIn. Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de plug-in van LinkedIn klikt en aangemeld bent op uw LinkedIn-account, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. U kunt deze overdracht voorkomen door u af te melden van uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Het gebruik van de LinkedIn-plugin is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. De website-beheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring betreffende de gegevensbescherming van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Aanvullende informatie op Facebook

Bij Facebook worden verschillende door u verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens, door Facebook Ierland en ons als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG verwerkt om gebruikstatistieken (Facebook Insights) te maken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6, alinea 1, zin 1, onder f), AVG (gerechtvaardigde belangen) of, indien toestemming is verkregen, art. 6, alinea 1, zin 1, onder a), art. 7 AVG (toestemming). Het legitieme belang hier is ook om u doeltreffend te kunnen informeren en met u te communiceren en om de aangeboden informatie te verbeteren, met name over onze presentatie op Facebook.
De essentiële informatie over de Overeenkomst in overeenstemming met art. 26 AVG tussen Facebook Ierland en ons, evenals informatie over met wie u contact kunt opnemen om uw rechten met betrekking tot uw gegevens te doen gelden, vindt u op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ongeacht wat de vermeldingen in de Overeenkomst waarnaar verwezen wordt, staat het u vrij om uw rechten als betrokkene tegenover ons en Facebook te doen gelden.
Wanneer u onze online aanwezigheid op Facebook bezoekt, worden uw gegevens onder meer door Facebook doorgegeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Unie die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben, zoals Facebook Inc. in de VS, en daar opgeslagen en verwerkt. Om bij de gegevensoverdracht naar derde landen een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft Facebook volgens eigen informatie zogeheten EU-standaardcontractbepalingen gesloten met de ontvangers in derde landen. Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, vindt u op https://de-de.facebook.com/about/privacy.

 

15. Grünbeck Cloud en apps

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Sommige van onze systemen kunnen worden aangesloten op de Grünbeck Cloud. Om actuele apparaatgegevens te kunnen opvragen, moet het apparaat verbonden zijn met de cloud en moet de juiste Grünbeck-app voor het product worden gedownload. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de app (bijv. overzicht van de actuele verbruiksgegevens van het systeem), moet u zich registreren in de Grünbeck-app.

De volgende gegevens worden verzameld tijdens de registratie of het gebruik van de app en opgeslagen in de cloud:

(1) E-mailadres

(2) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(3) Het besturingssysteem van de gebruiker

(4) De internet service-provider van de gebruiker

(5) Het IP-adres van de gebruiker

(6) Verbruiksgegevens

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is een inwilliging van de gebruiker conform art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen om een weergave van de gegevens (bijv. huidige verbruiksgegevens) in de app mogelijk te maken. De overdracht van de gegevens is gecodeerd. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn.

Mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid, zijn instemming voor de verwerking van persoonsgegevens met effect voor de toekomst te herroepen. In een dergelijk geval kan de app niet worden voortgezet.

 

16. Uitlezen van de apparatuurgegevens

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In geval van onderhoud of storingen moet de apparaatinformatie van de Grünbeck-installatie worden uitgelezen om de werking van het systeem te kunnen analyseren en afwijkingen te kunnen elimineren.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Serienummer van de installatie

(2) Verbruiksgegevens

(3) Storingsmeldingen

Doel van de gegevensverwerking

Deze gegevens worden verzameld om de goede werking van het Grünbeck-systeem te verzekeren.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het uitlezen van de apparaatgegevens is ons gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze systemen te waarborgen (art. 6 alinea 1 (f) AVG).

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn.

 

17. Upload van de logbestanden van de Grünbeck-installaties naar de cloud voor foutenanalyse

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking


Alleen voor foutanalyse van Grünbeck-producten die zijn aangesloten op de Grünbeck Cloud, worden logbestanden door Grünbeck via externe oproep geüpload naar de Cloud. Dit dient als second-level-support en wordt alleen in individuele gevallen uitgevoerd.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Werkingsgedrag van de Grünbeck-installatie

(2) Storingstoestand van de Grünbeck-installatie

(3) Verbindingsgedrag van de Grünbeck-installatie met de router en met de Grünbeck Cloud

(4) Verbruiksgegevens van de gebruiker van de Grünbeck-installatie (bijv. hoeveelheid water met aanduiding van de tijd)

De gegevens van de Grünbeck-installatie die zijn opgeslagen op de Grünbeck Cloud zijn alleen gebruikersgerelateerd vanaf het moment dat de gebruiker de Grünbeck Apps gebruikt die communiceren met de Grünbeck Cloud.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het uploaden van logbestanden naar de Grünbeck Cloud is ons gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze systemen te waarborgen (art. 6 alinea 1 (f) AVG).

Duur van de opslag

De logbestanden worden handmatig door Grünbeck geüpload in geval van reclamaties en maximaal 12 weken bewaard voor analyse. Nadat het doel is bereikt of ten laatste nadat de beloofde opslagperiode is verstreken, worden de logbestanden opnieuw gewist.

 

18.  Registraties
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze internetsite en onze Grünbeck apps bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich met aangifte van persoonsgegevens te registreren. Daarbij worden de gegevens in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgedragen.
Op het tijdstip van de registratie worden daarbij tevens de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijd van de registratie

Door in te stemmen met onze bepalingen voor gegevensbescherming bevestigt u, dat de door u opgegeven persoonsgegevens correct zijn en werkelijk uzelf en geen andere natuurlijke persoon beschrijven. Mocht u niet voor uzelf maar voor een andere natuurlijke persoon een registratie uitvoeren, bevestig dan met instemming met onze bepalingen voor gegevensbescherming , dat u hiervoor over de vrijgave beschikt. Verder bevestigt u in dit geval ook, dat u over een instemming van de genoemde persoon voor het contacteren voor reclamedoeleinden beschikt, waardoor Grünbeck een contractueel aangesloten partner van Grünbeck of een vakman in de nabijheid gerechtigd is, contact via e-mail, telefoon, fax en sms op te nemen met de genoemde persoon.

Verlenging van de garantie
De gegevensverzameling voor de verlenging van de garantie vindt plaats door directe verzameling van de betrokkene zelf via het formulier "Productregistratie" op de website, via de app "myProduct" of door digitalisering van de "Garantiekaart" die in papieren vorm door ons of een orderverwerker (AV-contract beschikbaar) wordt ingediend.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij beschikbare inwilliging van de gebruiker is art. 6 alinea 1 (a) AVG.
Indien de registratie dient voor het voldoen aan een overeenkomst, waarvan een van de partijen de gebruiker is, of voor het uitvoeren van maatregelen van een voorovereenkomst, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking van gegevens art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website (bijv. productregistratie, waterexperimenteerkoffer, seminarregistratie) is gebruikersregistratie vereist.
Voor het voldoen aan een overeenkomst met de gebruiker of voor het uitvoeren van maatregelen van de voorovereenkomst kan de registratie van de gebruiker vereist zijn.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn.
Dit is het geval voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens, als de registratie op onze internetsite opgeheven of gewijzigd wordt.
Indien de gegevens nodig zijn voor het voldoen aan een overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen van een voorovereenkomst, dan is een voortijdig verwijderen van de gegevens alleen dan mogelijk, als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen in de weg staan.

 

19.  Contactformulier en e-mailcontact
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze internetsite is een contactformulier voorhanden dat voor het elektronische contact opnemen kan worden gebruikt. Maakt een gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de gegevens die via het invoermasker worden ingevoerd aan ons doorgegeven en voor korte tijd opgeslagen ter beantwoording.
Op het tijdstip van de verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijd van de registratie

De volgende verklaringen van deze Verklaring betreffende de gegevensbescherming zijn van toepassing op de verwerking van gegevens.
Als alternatief is ook contact via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de met de e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker voor korte tijd opgeslagen ter beantwoording en eventueel volgens punt 5 doorgegeven.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de bescherming van ons rechtmatig belang bij de communicatie met onze klanten, belanghebbende partijen en zakenpartners.
(art. 6 alinea 1 (f) AVG).
Beoogt het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker is alleen bestemd voor de bewerking van de contactlegging en volgens punt 4 voor reclamedoeleinden. In het geval van een contactlegging per e-mail is hier ook het noodzakelijke gerechtigde belang aan de verwerking van de gegevens te vinden.
De overige tijdens het goedkeuringsproces verwerkte persoonsgegevens dienen om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze technische informatiesystemen te verzekeren.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Voor zover het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, kunnen de desbetreffende e-mails onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten. In een dergelijk geval slaan wij de gegevens op in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 

20. Videobewaking op onze fabrieksterreinen

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
We gebruiken videobewaking op ons bedrijfsterrein.
Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
(1) Beeldbestand
(2) Importbestanden

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van videocamera's is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 alinea 1 (f) AVG, waarbij ons belang voortvloeit uit de hieronder vermelde doeleinden.

Doel van de gegevensverwerking
Videobewaking wordt uitgeoefend met het oog op de uitoefening van het huisrecht, het voorkomen van strafbare feiten en het bewaren van bewijsmateriaal in geval van strafbare feiten.

Duur van de opslag
De gegevens zullen onmiddellijk worden gewist indien ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken. Gegevens van videobewaking worden doorgaans na 72 uur gewist.

Langere bewaring kan op ad hoc-basis plaatsvinden indien op grond van feiten kan worden aangenomen dat op opnamen uit een beperkte periode handelingen te zien zijn die als strafbaar feit zullen worden vervolgd of zullen worden gebruikt om civiele vorderingen in te stellen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de u betreffende persoonsgegevens.
Bovendien hebt u het recht op correctie of wissen of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.
Ten slotte hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften.
In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming bestaat ook een recht op gegevensbeschermingsmodus.

 

21.   Gegevensbeveiliging

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De onderneming neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden of tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

 

 22.  Rechten van de betrokkenen

Worden persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u een betrokken persoon zoals bedoeld in de AVG en hebt u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten. Om uw hieronder vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de in punt 2 vermelde Contactgegevens.

(1) U hebt het recht om op elk moment informatie aan te vragen over alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

(2) Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze te laten corrigeren en aan te vullen.

(3) U kunt te allen tijde verzoeken om het schrappen van uw persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om uw gegevens te blijven verwerken.

(4) Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

(5) U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking wanneer de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging; u kunt bezwaar maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

(6) Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van uw instemming of in het kader van een overeenkomst, hebt u recht op doorgifte van de door u verstrekte gegevens, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

(7) Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een Verklaring van toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. De verwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

(8) U hebt ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende functionaris voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd met het toepasselijke recht is uitgevoerd.

 

23. Verplichting van beschikbaarstelling van persoonsgegevens

Voor zover er tussen ons en u een overeenkomst bestaat, dient u deze persoonlijke contractgegevens beschikbaar te stellen die voor de opname, de uitvoering en de beëindiging van een zakelijke relatie en voor het vervullen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn of voor het verzamelen ervan, waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen wij normaal gesproken niet in staat zijn een overeenkomst met u te sluiten, deze uit te voeren en te beëindigen.

Hetzelfde geldt voor het bezoek aan ons online-aanbod en het verzamelen van gebruiksgegevens. Zonder het verzamelen van gebruiksgegevens zijn wij en onze dienstverleners niet in staat u ons online-aanbod ter beschikking te stellen.

 

 


II. Informatie inzake gegevensbescherming voor de verwerking van gegevens van sollicitanten

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waar komen ze vandaar?

In het kader van sollicitatieprocedures verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Uw stamgegevens (bijv. voornaam, achternaam, naamsuffixen, geboortedata, enz.)
 • Contactgegevens (bijv. privéadres, mobiel/telefoonnummer, e-mailadres)
 • Andere gegevens uit de sollicitatiedocumenten (bijv. bekwaamheden en vaardigheden)
 • Evt. werkvergunning/verblijfsvergunning
 • Indien voor de uitgeschreven vacatures relevant of wettelijk voorgeschreven: geschiktheid van de gezondheid

In principe worden uw persoonsgegevens direct bij u in het kader van het sollicitatieproces verzameld, met name uit de sollicitatiedocumenten en het/de kennismakingsgesprek(ken). Voor de correctheid van de door u opgegeven gegevens bent u zelf verantwoordelijk.

Bovendien verwerken we eveneens persoonsgegevens die we uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. beroepsnetwerken) op geoorloofde wijze hebben verzameld.

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van de Federale wet op de gegevensbescherming (BDSG).

De gegevensverwerking dient in de eerste plaats voor de keuze van de sollicitant of voor de grond van een dienstverband. Hiervoor heeft de wettelijke basis art. 88 alinea 1 AVG i.c.m. § 26 alinea 1 BDSG prioriteit.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bezetting van de concrete betrekking waarop u hebt gesolliciteerd.

Bovendien kan de verwerking van gezondheidsgegevens voor de beoordeling van uw arbeidsgeschiktheid conform art. 9 alinea 2 (h) i.c.m. § 22 alinea 1 b) BDSG nodig zijn.

Hoelang worden uw gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden in geval van een afwijzing voor de duur van de sollicitatieprocedure opgeslagen en zes maanden na sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd.
Indien wij u niet voor een specifieke positie kunnen aanvaarden, maar uw profiel wel in aanmerking willen nemen voor mogelijke toekomstige vacatures, nemen wij uw documenten graag op in een sollicitantenpool. Wij zullen u te zijner tijd per e-mail om toestemming voor dit proces vragen. Na opname in de sollicitantenpool bewaren wij uw gegevens nog 24 maanden. Daarna worden uw gegevens gewist.

Als uw sollicitatie succesvol is, zullen uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt als medewerkergegevens.
 
Wie krijgt uw gegevens?

Binnen onze onderneming krijgen alleen personen en diensten (bijv. vakafdeling, ondernemingsraad, gehandicaptenvertegenwoordiging) uw persoonsgegevens, die betrokken zijn bij de beslissing over een aanstelling.
Indien wij in het kader van de sollicitatieprocedure een beroep doen op de steun van externe dienstverleners, zullen wij afzonderlijk om toestemming van u verzoeken alvorens uw persoonsgegevens door te geven. Wij hebben met de desbetreffende dienstverleners een overeenkomst voor de orderverwerking gesloten.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en hoe worden ze beveiligd (gegevensbeveiliging)?

Ons online carrièreportaal wordt technisch beheerd door een dienstverlener die uw gegevens beveiligt in een datacentrum in de Euro-zone. De dienstverlener is verplicht tot gegevensbescherming conform de Duitse verordening gegevensbescherming (DS-GVO) in samenhang met de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en beschikt over actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, met name om uw persoonsgegevens te beschermen tegen risico's tijdens de gegevensoverdracht en tegen kennisneming door derden. Deze maatregelen worden aangepast aan de huidige stand van de techniek in elk afzonderlijk geval.

Welke rechten kunt u als betrokkene doen gelden?

U hebt de rechten uit de art. 15 – 22 AVG:

 • Recht op informatie (art. 15 AVG)
 • Recht op correctie (art. 16 AVG)
 • Recht op verwijdering (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op tegenspraak tegen de verwerking (art. 21)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Neemt u hiervoor a.u.b. contact op met job@gruenbeck.de

U hebt de mogelijkheid, zich met een klacht aan de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de) of aan een autoriteit voor gegevensbescherming te richten.

Bent u ertoe verplicht uw gegevens beschikbaar te stellen?

Om rekening te kunnen houden met uw sollicitatie hebben we van u die persoonsgegevens nodig die voor de keuze van de sollicitant of de beslissing over de grond van een dienstverband.nodig zijn.

U kunt uw inwilliging in het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen. Een e-mail aan job@gruenbeck.de volstaat. Een herroeping heeft de beëindiging van de sollicitatieprocedure tot gevolg.

Voor het overige gelden onze algemene richtlijnen inzake gegevensbescherming (https://www.gruenbeck.de/de/datenschutz/).